Fellesnemnd / Politiske utvalg


Fellesnemnda er den øverste politiske ledelsen i arbeidet for å etablere Nye Åfjord.

Bilde fra et møte i Roan. - Klikk for stort bildefellesnemndaFellesnemnda består av 18 medlemmer. Ni fra hver kommune. Alle de politiske partiene i de to kommunestyrene er med. Leder i Fellesnemnda er Vibeke Stjern (Ap). Nestleder er Einar Eian (H). Alle medlemmene ser du nederst på denne siden.

Fullmakter

Fellesnemnda jobber med sammenslåingen. Den har ikke ansvar for den daglige driften av dagens kommuner. I praksis kan fellesnemnda:

 • Fatte nødvendige vedtak for å etablere den nye kommunen. Men kun hvis det ikke påvirker dagens kommuner.
 • Godkjenne viktige planer og dokumenter for prosessen. Som for eksempel planer for fremdrift, kommunikasjon og bygging av kultur. Samt godkjenne planer for omstillinger. I tillegg til økonomiplan for prosessen. Samt andre dokumenter som er nødvendige for å skape en ansvarlig og god prosess.
 • Inngå avtaler på vegne av den nye kommunen.
 • Disponere pengene fra Staten, som kommunene får til sammenslåingen.
 • Velge hvordan den nye kommunen skal organiseres politisk. Samt hva som skal stå i de politiske reglementene.
 • Drøfte hvordan den nye kommunen skal organiseres administrativt. Det gjøres sammen med prosjektlederen / ny rådmann.
 • Ansette rådmann og revisor i den nye kommunen. Nemnda tar stilling til revisjonsordning for den nye kommunen. Det skjer etter innstilling fra kontrollutvalgene i Roan og Åfjord kommuner.
 • Gi uttalelser om årsbudsjett, samt økonomi- og handlingsplan i dagens Roan og Åfjord kommuner.
 • Ha ansvar for å forberede budsjettet for det første driftsåret i den nye kommunen.
   

Forholdet til kommunestyrene

Fram til 1. januar 2020 har kommunene et eget ansvar for den daglige driften sin. Men spørsmål som kan ha betydning for den nye kommunen bør først drøftes i fellesnemnda. Den vil i så fall innstille på forslag til vedtak i kommunestyrene. Eksempel på slike saker kan være tiltak knyttet til handlingsprogram / økonomiplan. Der investeringer må vurderes spesielt.
 

Arbeidsutvalg for fellesnemnda

Arbeidsutvalget setter dagsorden for møtene til fellesnemnda. Altså bestemmer hva som skal tas opp i møtene. Utvalget foreslår også hva fellesnemnda skal vedta (gir sin innstilling). Arbeidsutvalget foreslår også sammensetning og mandat for eventuelle folkevalgte temakomiteer som nedsettes av fellesnemnda.

Arbeidsutvalget består av ordførerne og varaordførerne. Pluss et medlem fra den politiske opposisjonen i hver kommune.
 

Partssammensatt utvalg

Partssammensatt utvalg er underlagt fellesnemnda. Utvalget består av arbeidsutvalget. Samt en tillitsvalgt fra hver kommune. Utvalget behandler saker som angår den nye kommunens forhold til sine ansatte. Saker kan være overordnede personalpolitiske spørsmål. Eller retningslinjer og planer i forbindelse med sammenslåingen.
 

Delegering

Fellesnemnda kan gi arbeidsutvalget og / eller administrasjonen fullmakt til å gjøre vedtak i enkeltsaker eller i saker som ikke er av prinsipiell karakter.
 

Forberedelse av saker til Fellesnemnda

1. Prosjektlederen / ny rådmann forbereder saker som skal behandles

2. Sakene sendes først til fellesnemndas arbeidsutvalg. Der får de sin første behandling.

3. Arbeidsutvalget foreslår hva Fellesnemnda skal vedta. De skriver sin innstilling til vedtak i sakene.

4. Sakene, med innstilling til vedtak, sendes til Fellesnemnda for behandling
 

Prosjektleder og rådmennene har møte- og talerett i fellesnemnda.
 

Interkommunalt samarbeid

Hvis det blir endringer i interkommunale samarbeid (fram mot 2020), kan fellesnemnda gi innstilling overfor kommunestyret.

Fellesnemnda vil bestå fram til kommunestyret i den nye kommunen er konstituert.

Medlemmer i fellesnemnda
Vibeke Stjern, leder Åfjord Ap
Einar Eian, nestleder Roan H
Erik Jakobsen Roan Ap
Per Bremnes Roan KrF
Marianne Strøm Roan Sp
Hanne Skjæggestad Uavhengig, Roan
Synnøve T. Lauritsen Roan H
Stian Skjærvik Hansen Roan Ap
Ola Håvard Krogfjord Roan Sp
Jan Birger Sandmo Roan Sp
Jon Husdal Åfjord Sp
Gro Kristiansen Åfjord Ap
Bjørn Arne Hosen Åfjord Ap
Liv Marie Hugdal Åfjord KrF
Tone Bårdli Åfjord Sp
Håkan Berdahl Åfjord H
Ingrid Gauslaa Hårstad Åfjord V
Gunnar Singsaas Åfjord FrP