Landbruk


Landbruket er viktig for Nye Åfjord.

Utviklingen i landbruket har vært stor. Og den fortsetter hele tiden. Det er et stort potensial for nye produkter og tjenester fra næringen. Landbruket gir positive ringvirkninger til annet næringsliv. Det bidrar til å utvikle kommunen og samfunnet vårt.

Klikk for stort bildeJan Egil Amlien og Norddalen Samdrift i Børmarka.Kommunen har en viktig rolle i utviklingen av en lokal landbrukspolitikk, med pengene som er til rådighet. For å møte utfordringene har kommunene på Fosen gått sammen om to regionale samarbeidsprosjekt. De kalles Dyrk Fosen og Lensa Fosen. Prosjektene har som mål å styrke landbruksnæringen i regionen. Det skjer gjennom et godt samarbeid. Dette gir verdiskaping innen lokalmat/reiseliv, grønnsaker/bær, husdyrhold og økt aktivitet i skogbruket.

Fosen har store ressurser innen skog og utmark. Både jakt, fiske, friluftsliv, beite for bufe og rein har store verdier. Nye Åfjord med sin topografi fra hav til høyfjell er i en særstilling, også på nasjonalt nivå.

Landbruket i Nye Åfjord har store muligheter for utvikling. Kommunen vår vil være en stor bidragsyter for verdiskapingen. Det vil gi ringvirkninger for annet næringsliv i den nye kommunen.

Bondelag

Landbruket har flere forum og møteplasser. Kommunen har et aktivt og viktig bondelag. Leder i Åfjord og Roan bondelag er Bjørnar Frønes (telefon 975 29 315)

Tall om landbruket i Nye Åfjord

Fulldyrket jord: 37 614 dekar (ett dekar/mål er 1 000 kvadratmeter. Det vil si cirka 31,6 x 31,6 meter) 
Produktiv skog: 211 411 dekar
Innmarksbeite: 4 496 dekar
Jordbruksareal i drift: 37 107 dekar (117 søkere med jorbruksareal)
Disponibel melkekvote i 2019: 15 067 951 liter (fordelt på 57 foretak, inkludert sju samdrifter)