Korona: Informasjon til ansatte


Informasjon skal som normalt "følge linjen". Har du spørsmål du ikke finner svar på her, spør din nærmeste leder. Kontakt eventuelt personalsjef Lisbet Nebb, på e-post lisbet.nebb@afjord.kommune.no eller telefon 951 97 276.

Sjekk også ut koronasidene våre på hjemmesiden, for generell informasjon.

Del informasjonen videre

Vi oppfordrer alle til å være bevisste på deling av informasjon, og "hvem bør vite noe om dette". Det kan være kolleger i alle sektorer, innbyggerne via hjemmeside eller Facebook, eller servicetorget. Deling av informasjon er ikke minst et lederansvar.

Mer normal hverdag

Ansatte møter på arbeid som vanlig, så fremt det ikke gis annen beskjed fra leder. Dette avklares i hver enkelt enhet.

Lenker til mer info

Det kan dukke opp mange spørsmål som angår ansatte og jobb, i forbindelse med korona-situasjonen. KS har en informativ nettside, som svarer på flere av disse spørsmålene. Sjekk den gjerne ut. Man kan også lese mer på nettsidene til NAV.

Informasjonen kan endres fortløpende. Både arbeidsgiver og ansatte er ansvarlig for å holde seg oppdatert på anbefalinger og status.

Arbeidstakere i risikogrupper

Her er råd og informasjon til risikogrupper. Nede på siden står et eget avsnitt for arbeidstakere.

Egenmelding

Fra 1. juni gjelder normale regler for egenmeldinger ved sykdom igjen. Man kan benytte egenmelding i åtte kalenderdager, som før.

Omsorgsdager

Oversikt over antall dager i 2020 (gjelder hele året). Trykk på bildet for større versjon.

Bilde av statistikk - Klikk for stort bilde  

 

 

 

 

 

 

Når barnehager og skoler er stengt grunnet smittevern, har foreldrene rett til omsorgspenger for omsorg av barn ut kalenderåret barnet fyller 12 år.

Dokumentasjon av unntak på grunn av risiko:

Det kreves legeerklæring som bekrefter at barnet må holdes hjemme på grunn av

  • særlige smittehensyn hos barnet
  • familiemedlem som barnet bor sammen med

Legen skal ikke oppgi diagnose og heller ikke hvilket familiemedlem det gjelder.
Bekreftelsen fra lege skal arbeidstaker levere til arbeidsgiver, som skal forskuttere omsorgspengedagene og søke refusjon.

Antall dager med omsorgspenger for risikogrupper

Arbeidstaker som får innvilget unntak fra barnehage og skole, vil få utvidet omsorgspengedagene med de dager som er nødvendig, for å ha omsorg for barn fram til 30. juni 2020.

Aldersgrensen er 12 år og 18 år for dem som har utvidet rett til omsorgspenger fra NAV, grunnet kronisk sykdom eller funksjonshemming.
 

Ferie og avspasering

Avklares med ansvarlig leder.
 

Pensjonert?

Pensjonerte helsearbeidere kan jobbe i koronasituasjonen, uten nedkorting av pensjonen. Trykk her for å lese mer.

 

Felles uttalelse fra KS og arbeidstakerorganisasjonene

KS og arbeidstakerorganisasjonene kom med følgende felles uttalelse den 13.03:

«Vi står sammen om et felles løft for å løse oppgavene. Det er viktig med fleksibilitet lokalt slik at kompetanse og ressurser disponeres og omdisponeres på best mulig måte. Vi understreker viktigheten av åpenhet og dialog i forbindelse med endrede arbeidskraftbehov som måtte oppstå, herunder behov for endringer av ansattes arbeidstid. Eventuelle omdisponeringer følger saksbehandlingsreglene i hovedavtalen, hovedtariffavtalen og arbeidsmiljøloven. Situasjonen er imidlertid utfordrende både for arbeidsgivere, ansatte og tillitsvalgte, og stiller krav til fleksibilitet hos alle parter. Det er i den forbindelse viktig at berørte ansatte løpende mottar informasjon om hvilke behov som kan påvirke deres arbeidssituasjon. Det presiseres at ekstraordinære hendelser ikke setter hovedtariffavtalens betalingsbestemmelser til side».

Trenger du å snakke med noen?

Psykisk helse og rus kan tilby støtte, veiledning, motivasjons- og oppfølgingssamtaler. Dette kan gjøres via SMS, tale over telefon, eller via video. På informasjonssiden vår står også andre tilbud og kontaktinfo, under fanen "Til foreldre og foresatte, samt andre voksne".

Andre lenker

Opplæring i smittevern, Covid-19, for ansatte i oppvekst (PDF, 346 kB)